zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Všeobecné dodacie podmienky

Definície

 • Objednávateľ - hospodársky subjekt registrovaný v Európskej únii, ktorý objednáva u Dodávateľa
 • Dodávateľ - LPP Printable Sp. z o.o., ul. Magnacka 4E, 80-180 Gdańsk Kowale
 • Množstevné reklamácie - nedostatok alebo prebytok tovaru zistený po dodaní sa považuje za množstvenú reklamáciu
 • Explicitné chyby - chyba sa považuje za explicitnú, keď sa ju dá zistiť po dôkladnom prezeraní nespracovaného, ​​nepoužitého produktu
 • Skrytá chyba - chyba, ktorú sa nedá určiť po starostlivom pohľade na nový výrobok a ktorá sa objaví pri správnom používaní,
 • Správne používanie - znamená konanie v súlade s ustanoveniami uvedenými na štítku výrobku a jeho nepoužívanie v extrémnych podmienkach, ktoré môžu spôsobiť jeho rýchlejšiu spotrebu.
 • Farebný rozdiel - to je rozdiel vyplývajúci z použitého materiálu alebo rôznych dodávok rovnakého materiálu v rozsahu nad 2 stupne odtiení sivej.
 • Spracovaný výrobok - sortiment podrobený akémukoľvek sekundárnemu spracovaniu vrátane dekorácie, výšivky, pásika atď. sa považuje za spracovaný výrobok

 

Objednávky

 1. Objednávky sa prijímajú písomne ​​prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom webového portálu B2B www.b2b.promostars.com. Objednávka by mala obsahovať názov objednávajúcej spoločnosti a jej kompletné údaje (meno, adresa, DIČ, telefónne číslo, meno a priezvisko objednávajúcej osoby), dodaciu adresu, pokiaľ je odlišná od adresy objednávateľa, verejnú firmovú pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
 2. Objednávky sa zadávajú do systému Dodávateľa do 48 hodín od podania objednávky na výrobok, ktorý je k dispozícii v sklade. Odoslaná objednávka, ktorá je v stave "kompletizácie", nemôže byť zmenená.

 

Platby

 1. Prvá objednávka nových zákazníkov je splatná bankovým prevodom na uvedený účet, pred odoslaním.
 2. V prípade následných objednávok môže objednávateľ dostať 14-dňovú splatnosť. V prípade oneskorených platieb nemôže Objednávateľ získať splatnosť faktur za objednaný tovar.

 

Sťažnosti

 1. Objednávateľ je povinný bezodkladne po doručení prevziať dodávku a bezodkladne oznámiť Dodávateľovi akékoľvek zjavné vady a kvantitatívne rozdiely medzi prijatým tovarom.
 2. Pred spracovaním alebo použitím objednaného tovaru je príjemca povinný skontrolovať kvalitu, veľkosť, rozmery, farbu a iné vlastnosti dodaného výrobku. Získaný, spracovaný alebo použitý tovar sa považuje za prijatý a v súlade s objednávkou.
 3. Objednávateľ môže oznámiť množstvenú sťažnosť do 48 hodín po doručení.
 4. Sťažnosti podlieha tovar, ktorý má zrejmé chyby, farebné rozdiely alebo nie je v súlade s objednávkou. Sťažnosťam v súlade s verejnými vadami alebo nezrovnalosťami s objednávkou nepodlieha spracovaný tovar.
 5. Ak bol tovar dodaný na miesto určené Objednávateľom, a ktoré je iné ako jeho sídlo, Objednávateľ je povinný tovar starostlivo skontrolovať podľa pravidiel obsiahnutých v týchto Všeobecných Dodacích Podmienkach. Sťažnosti od tretích strán nebudú akceptované.
 6. Zodpovednosť za chyby po ďalšom predaji tovaru sa prevedie na Objednávateľa, čo znamená, že stranou, ktorá podáva sťažnosti Dodávateľovi, môže byť len Objednávateľ
 7. Ak je sťažnosť prijatá, Dodávateľ prijíma náklady spojené s vrátenou zásielkou. Spätné doručenie by malo byť zaslané prostredníctvom dopravcu určeného Dodávateľom.
 8. Dodávateľ je zodpovedný za skryté vady výrobkov za podmienok záruky a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 9. Sťažnosti na kvalitu by mali byť podané na základe predloženého reklamačného protokolu, ktorý tvorí prílohu k Všeobecným Dodacím Podmienkam.
 10. Ak sa sťažnosť na kvalitu považuje za oprávnenú, Dodávateľ opraví vadné tovary, a ak to nie je možné vymení na tovar bez vád. V inom prípade Dodávateľ akceptuje vrátenie vadného tovaru a vráti sumu Objednávateľovi za vrátený tovar. V každom prípade zodpovednosť Dodávateľa nepresahuje ekvivalentu výmeny tovaru.
 11. Predpokladom pre prijatie zo strany Dodávateľa vráteného tovaru, pokiaľ ide o sťažnosť, je vyplnenie protokolu o vrátení tovaru Objednávateľom spolu s číslami faktúr kúpeného a vráteného produktu, a priloženie ho do balíku, alebo poslanie emailom na dok@promostars.com

Reklamačný protokol

Vrátenie tovaru

 1. V prípade potreby vrátenia tovaru z dôvodov prislúchajúcich Objednávateľovi by sa mala možnosť vrátenia určiť s Obchodným oddelením alebo Oddelením služieb zákazníkom a odoslať tovar na náklady Objednávateľa alebo dodať Dodávateľovi osobne. V opačnom prípade nebude tovar prejatý Dodávateľom.
 2. Predpokladom pre prijatie vrátenia tovaru Dodávateľom je vyplnenie Objednávateľom protokolu o vrátení tovaru, spolu s číslami faktúr zakúpeného a vráteného tovaru a priloženie ho do balíku, alebo poslanie emailom na dok@promostars.com

Protokol o vrátení tovaru

Dodacie podmienky

 1. Dodávateľ dodá objednaný tovar kuriérom. Dodacie náklady sa určujú individuálne s Objednávajúcim na základe miesta dodania, počtu balíkov a typu prepravy. Náklady na dodávku znáša Objednávateľ.
 2. Dodávka sa uskutoční v deň vyhlásený kuriérskou spoločnosťou.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo odložiť doručenie z dôvodu nepredvídaných náhodných udalostí.
 4. Objednávateľ je povinný prijať balíky v súlade s objednávkou a podpísať všetky spiatočné doklady. V prípade poškodenia kartónov alebo viditeľných škôd je Objednávateľ povinný vytvoriť Protokol o reklamácii dopravcu za prítomnosti kuriéra a skontrolovať a opisať celú dodávku.
 5. Objednávateľ môže vyzdvihnúť objednávku prostredníctvom dopravcu alebo kuriéra, ktorý si objednal po predchádzajúcej dohode s Oddelením služieb zákazníkom najskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky. Riziko sa prenáša na Objednávateľa najneskôr v čase odoslania predmetu doručenia dopravcovi, prepravcu alebo inému subjektu, ktorému bola zverená preprava. Ak je oneskorenie pri doručení alebo prevode príkazu dôsledkom okolností pripísateľných Objednávateľovi, riziko prechádza na Objednávateľa v deň, kedy bol predmet dodávky pripravený na odoslanie, o ktorej bol Objednávateľ informovaný.

 

Špeciálne objednávky

 1. Pod pojmom "špeciálna objednávka" sa rozumie objednávka pre model alebo farbu, ktorá sa v súčasnej ponuke Dodávateľa nevyskytuje, alebo objednávku pre model a farbu existujúcu v ponuke Dodávateľa, ale objednaná špeciálne pre potreby objednávateľa.
 2. Vzhľadom na špecifikú špeciálnych objednávok musí byť cena, množstvo, podrobnosti o produkte a čas dokončenia vždy dohodnuté s Dodávateľom.
 3. Objednávka je objednávaná na základe predtým schváleného Objednávateľom vzoru, prijatia dodacích podmienok a po tom, ak Objednávateľ potvrdí osobitnú objednávku, Dodávateľ začne realizáciu.
 4. Zrušenie Objednávateľom objednávky na tovar, ktorý ešte nebol vyrobený, sa účtuje 50% z objednávky, v prípade začiatku výroby môže byť poplatok 100% hodnoty objednávky.
 5. Platby, podmienky dodania, druh dopravy sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako v prípade objednávok na tovar zo štandardnej ponuky Dodávateľa, pokiaľ sa Dodávateľ a Objednávateľ nedohodli inak.
 6. Špeciálne objednávky sa vytvárajú v súlade s normami kvality Dodávateľa.
 7. Objednávateľ je povinný po vytvorení objednavky zaplatiť zálohu na účet Dodávateľa vo výške stanovenej samostatne.